Αρχική Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ

Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ

Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι εγκεκριμένος φορέας από το ΥΠΕΝ για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η συλλογή, η μεταφορά και η επεξεργασία των ΑΗΗΕ μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών, αδειοδοτημένων και εξειδικευμένων στον τομέα τους.

Οι δραστηριότητες της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, την ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία της υγείας των ανθρώπων.

Πρόκειται για εταιρία μη επενδυτικού χαρακτήρα και μη επιδίωξης κερδών. Έχει χαρακτήρα οργανωτικό και συντονιστικό. Με αφετηρία την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,  οι οικονομικοί πόροι για την αξιοποίηση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προέρχονται  από τις εισφορές των συμβεβλημένων στο σύστημα παραγωγών.