Αρχική Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Διοργανωτές διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ” που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Πειραιά, Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως αρ. 2, (Α.Φ.Μ. 998921252 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Πειραιά, εφεξής ο ”ΣΚΑΪ”), έχει αναλάβει να διοργανώσει  με εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφ.Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΦΜ:999612594, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, εφεξής η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ή η «Διοργανώτρια Εταιρεία») τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο  δικτυακό  τόπο http://anakiklosi.skai.gr/ (εφεξής  καλούμενοι από κοινού ως «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

H ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και ο ΣΚΑΪ δεν αναλαμβάνουν, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η ως άνω Διοργανώτρια Εταιρεία πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά ασφαλή τη χρήση των συστημάτων και να παρέχει αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, πάντοτε υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

1. Διάρκεια διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού «ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»  καθορίζεται ως εξής: αρχίζει  από την 14/09/2017 ώρα 00.00 π.μ. και λήγει την 29/12/2017 και ώρα 23:59 μμ.

H ενέργεια έχει 4 ενότητες και η διάρκεια κάθε ενότητας του διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής:

1η ενότητα :14/09/2017 ώρα 00.00 π.μ. και λήγει την 9/10/2017  και ώρα 23:59 μμ

2η ενότητα: 10/10/2017 ώρα 00.00 π.μ. και λήγει την 5/11/2017  και ώρα 23:59 μμ

3η ενότητα: 6/11/2017 ώρα 00.00 π.μ. και λήγει την 3/12/2017  και ώρα 23:59 μμ

4η ενότητα: 4/12/2017 ώρα 00.00 π.μ. και λήγει την 29/12/2017  και ώρα 23:59 μμ

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε πάσης φύσεως δικαίωμα ή τυχόν οιαδήποτε απαίτηση κατά της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ούτε και κατά του ΣΚΑΪ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

2. Δικαίωμα συμμετοχής & περιγραφή της ενέργειας

Κάθε μήνα και για 4 μήνες στο site anakiklosi.skai.gr θα ανακοινώνεται μία θεματική ενότητα (μία ανά μήνα) πάνω στην οποία οι χρήστες καλούνται να φτιάξουν το δικό τους video και να το αναρτήσουν. Το θέμα του διαγωνισμού θα ανακοινώνεται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα anakiklosi.skai.gr, στο skai.gr μέσω αρθρογραφίας και στο facebook του ΣΚΑΪ. Τα video θα αναρτώνται μετά από έλεγχο από το ΣΚΑΪ και θα είναι ορατά στο κοινό για να τα κάνουν share ή like.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζόμενων στις εταιρείες  ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Κάθε χρήστης που λαμβάνει μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι είναι χρήστης και κάτοχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας που έχει δηλώσει. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και ο ανωτέρω θα υποχρεούται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχει λάβει.

3. Νικητές

Κάθε μήνα θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής και δύο (2) επιλαχόντες μέσω της επιλογής από 3μελή επιτροπή. Η επιτροπή θα απαρτίζεται από τους: Νατάσσα Βορηά & Γιούλη Δέρβου από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, και τους Χριστίνα Δημητρέλου, Θώμα Χάδο & Καλλιόπη Λουλάκη από τον ΣΚΑΪ. Τα video μεταξύ των οποίων θα επιλέγεται ο νικητής είναι τα 5 πρώτα βίντεο σε likes και shares από αυτά που θα έχουν αναρτηθεί από τους χρήστες στην σελίδα anakiklosi.skai.gr και θα έχουν αξιολογηθεί με share η/και Like από τους επισκέπτες της σελίδας.

Το video του νικητή θα βραβεύεται και θα προβάλλεται στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, ενώ στο video ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις ή και να προστεθεί το logo της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. Επιπρόσθετα, αν το επιθυμεί η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ , frames από το video του νικητή, θα συμπεριλαμβάνονται στο pre-roll της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ στο www.skai.gr. Επιπλέον, ο κάθε νικητής θα επιβραβεύεται με μια action κάμερα GoPro.

4. Επιλογή των νικητών

Τα videos θα αξιολογούνται από την οικεία επιτροπή του Διαγωνισμού που θα συσταθεί με φροντίδα και επιμέλεια της Διοργανώτριας Εταιρείας. Ο νικητής και οι δύο επιλαχόντες θα επιλέγονται βάσει της εκφώνησης, εικόνας και ευκρίνεια εικόνας κ.ο.κ., κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της επιτροπής του Διαγωνισμού.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να επιμεληθεί, διορθώσει ή/και τροποποιήσει τα videos, ούτως ώστε να δύνανται να χρησιμοποιηθούν όπως κατωτέρω περιγράφεται.

Το περιεχόμενο του υλικού που θα αποσταλεί θα πρέπει να τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες αποδεκτού περιεχομένου που περιέχονται στην παρούσα δικτυακή σελίδα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί του Διαγωνισμού videos και κείμενα, που κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, κρίνει ότι δεν είναι σύμφωνα με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και τα χρηστά ήθη ή ότι το υλικό είναι μη αποδεκτό. Ενδεικτικά, μη αποδεκτό υλικό που έχει παραχθεί απο χρήστη αποτελεί το υλικό το οποίο:

  • Έχει δημιουργηθεί, αποσταλεί στο site από ή συμπεριλαμβάνει άτομα κάτω των 18 ετών.
  • Περιέχει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία ατόμων (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση ή άλλη πληροφορία) από τα οποία η ταυτότητα ή τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών μπορεί να γίνουν αντιληπτά.
  • Μπορεί να θεωρηθεί άσεμνο, χυδαίο, προκλητικό, επιθετικό, απειλητικό, μεροληπτικό, κακοπροαίρετο, συκοφαντικό ή παράνομο.
  • Κατακρίνει τις εταιρείες ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΚΑΪ και την κριτική επιτροπή ή και υπηρεσίες της εταιρείας, ή και ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου, με κακοπροαίρετο ή υπερβολικό τρόπο που ενδέχεται να βλάψει την εταιρική φήμη ή την φήμη των υπηρεσιών (ή να παραβιάσει νόμους ή κανόνες).
  • Αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο με τρόπο κακοπροαίρετο, συκοφαντικό ή ασκώντας κριτική (ιδιαίτερα όταν τα μηνύματα αυτά αφορούν διάσημα ή δημόσια πρόσωπα).
  • Παραβιάζει, ιδιοποιείται ή καταχράται με οποιονδήποτε τρόπο κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Παραβιάζει το νόμο ή τα ατομικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου (ενδεικτικά το δικαίωμα στο όνομα, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή).
  • Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και / ή ζημία και / ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το έπαθλο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5. Ανακοίνωση των νικητών

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιοποιηθούν, το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από το τέλος της κάθε φάσης του διαγωνισμού μέσα από τη τηλεόραση του ΣΚΑΙ, στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του διαγωνισμού , στο skai.gr και στο facebook του ΣΚΑΪ.

6. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό

Κάθε συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, οι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και ΣΚΑΪ δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης.

Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα των Δικτυακών Τόπων (hacker), τότε αποβάλλεται πάραυτα από το διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Οι συμμετέχοντες και οι νικητές συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική κρίση της) να χρησιμοποιήσει τα videos, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων όλων των διαγωνιζομένων, τα οποία θα μπορούν να αναπαραχθούν χωρίς χρονικό περιορισμό παγκοσμίως. Με το παρόν παραιτούνται ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από οποιαδήποτε “πνευματικά/ ηθικά δικαιώματα” απορρέουν από το video και χορηγείται στη Διοργανώτρια Εταιρεία με το παρόν δωρεάν, απεριόριστο, παγκόσμιας χρήσης, συνεχές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό και πλήρως μεταβιβάσιμο δικαίωμα εκχώρησης, υπομίσθωσης, καθώς και απεριόριστη άδεια για χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση και εμφάνιση παρόμοιων δημοσιεύσεων (πλήρως ή εν μέρει) ή/και για την ενσωμάτωσή τους σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία που είναι ήδη γνωστή ή θα αναπτυχθεί αργότερα για εκδοτικούς, προωθητικούς εμπορικούς και μη εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, δεν θα προβάλλεται κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας οποιαδήποτε αξίωση για παραβίαση ή καταπάτηση τυχόν ηθικών ή και πνευματικών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι αυτά αυτοδικαίως με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό εκχωρούνται ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως από κάθε συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή / και κάθε τρίτο καθ’ υπόδειξη της τελευταίας, απεριορίστως κατά τόπο και χρόνο.

7. Αποκλεισμός νικητών

Οι αναφερόμενοι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:

  1. α) σε περίπτωση που οποιαδήποτε συμμετοχή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος
  2. β) σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία του συμμετέχοντος είναι μη αληθές.

Σε κάθε περίπτωση  αποκλεισμού της συμμετοχής ενός νικητή, θεωρείται νικητής ο αμέσως επόμενος επιλαχών κατά χρονική σειρά ανάδειξης του.

8. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την  πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

9. Λήξη διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και του ΣΚΑΪ παύει να υφίσταται. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και ο ΣΚΑΪ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ μπορεί να αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόψει αυτόν ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση διακοπής ή ακύρωσης, οι Συμμετέχοντες δεν θα δικαιούνται να προβάλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και/ή να απαιτήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού.

10. Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) πρόκειται να συλλεχθούν από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και τον ΣΚΑΪ να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για σκοπούς προώθησης των Υπηρεσιών τους (marketing). Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί για κάθε συμμετέχοντα την ελεύθερη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς και ρητή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους και της εικόνας τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και ο ΣΚΑΪ διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν τα ονόματα και να δημοσιεύουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήπoτε έντυπό της καθώς και να προβούν σε διαφημιστική χρήση κάθε σχετικού γεγονότος, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου/επάθλου, ή να το ανακαλέσει. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να τηρηθούν τα στοιχεία του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερώνεται στο μέλλον για υπηρεσίες της παραπάνω εταιρείας θα πρέπει να επικοινωνήσει εγγράφως με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ στη διεύθυνση Λεωφ.Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, 17671 Καλλιθέα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@electrocycle.gr.

11. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό,  αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.